Nätverk

Det finns ett antal hälsoekonomiska nätverk runt om i Sverige.

SHEA Doktorandnätverk

Ett nätverk för doktorander som arbetar inom hälsoekonomi. Doktorandnätverket syftar till att skapa en virtuell mötesplats för doktorander inom hälsoekonomi över hela Sverige, samt att anordna nätverksträffar och workshops. För ytterligare information och framtida evenemang se nätverkets LinkedIn-sida: SHEA Doktorandnätverk (länk till LinkedIn) eller kontakta

Nätverket för hälsoekonomi (NHE)

Detta nätverk träffas på SBU i Stockholm en eftermiddag i månaden för ett gemensamt seminarium. Nätverket har varit igång sedan 2001 och har för närvarande en bred grupp om ca 100 personer på sändlistan. Kontaktperson:  Anna Ringborg

IHE:s nätverk för praktiserande hälsoekonomer

Ett nationellt nätverk som anordnar två heldagsseminarier per år. Nätverket är policyorienterat med teman som syftar till att visa på användningen av hälsoekonomi. I nätverkets databas finns ca 250 personer och vid träffarna brukar deltagarantalet uppgå till ca 60 personer med viss variation. Träffarna finansieras genom deltagaravgifter. Webbsidahttp://ihe.se/natverket-for-halsoekonomer.aspx

Nationellt nätverk för folkhälsoekonomi

Statens folkhälsoinstitut står bakom ett nationellt nätverk för folkhälsoekonomi som vill uppmuntra utvecklingen av mer ekonomisk forskning på folkhälsoområdet. Nätverket vänder sig till forskare inom hälsoekonomi, nationalekonomi och företagsekonomi samt praktiker inom folkhälsoarbete. KontaktpersonSaman Rashid

Hälsoekonomiskt nätverk i Västsverige

Nätverket startades 2007 och vänder sig till akademi, sjukvård och industri. Varje år anordnas fyra nätverksträffar och metodseminarier. I samband med två av nätverksträffarna arrangeras även workshops för ett mindre antal deltagare. Webbsidahttps://healthmetrics.gu.se/svenska/vastsvenska-natverket

Hälsoekonomisk forum vid Uppsala universitet

Ett tvärvetenskapligt hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet för forskare från både den samhällsvetenskapliga och medicinska fakulteten (www.hefuu.uu.se).

Myndighetsnätverket för ekonomiska analyser

I detta nätverk deltar flera myndigheter inom olika sektorer för att diskutera och lära sig av varandra inom området ekonomiska analyser.

Nordic Health Economists' Study Group

NHESG är en akademisk organisation med inriktning mot frågor som berör människors hälsa inom nationalekonomi. Målsättningen för NHESG är att tjäna som ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomisk forskning i syfte att bidra till den fortsatta utvecklingen av hälsoekonomi som ett ämne inom nationalekonomin, och att bidra till forskning av högsta kvalitet. http://www.nhesg.org/