Sjunde nationella hälsoekonomiska konferensen – Lund 14-15 mars 2018

Den sjunde årliga nationella hälsoekonomiska konferensen äger rum i Lund 14-15 mars 2018.

Huvudtalare är Carol Propper, Imperial College London och Martin Roland, University of Cambridge.

Carol Propper, professor i nationalekonomi vid Imperial College London.

Proppers forskning fokuserar på effekterna av incitament på hälso- och sjukvårdens kvalitet och produktivitet. Hennes studier rör bl.a. konkurrens på sjukhusmarknaden och dess konsekvenser för vården, kvalitetssignaler i äldrevårdsmarknaden men aspekter på socioekonomisk ojämlikhet i hälsa.

 

Martin Roland, professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning vid University of Cambridge.

Rolands forskningsintresse kretsar kring primärvårdsfrågor, utvecklingen av metoder för att mäta vårdkvalitet och utvärdera vårdinsatser. Han har publicerat ett flertal studier om styrning genom pay-for-performance och relationen till vårdkvalitet. Roland var praktiserande läkare i 35 år.
 

Konferensen arrangeras av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i samarbete med Svensk förening för hälsoekonomi och kommer att hållas på Ekonomihögskolan.

Mer information återfinns här. Och framförallt – boka in datumen i kalendern redan nu!

Höstmöte 2017

SHEA:s höstmöte samordnas i år med Nätverket för hälsoekonomi, NHE, vid SBU och hålls fredagen den 10 november under temat:

Etik och ekonomi – konkurrenter eller komplement?

Plats: Hörsal CMB, Campus Solna, Karolinska Institutet, Berzelius väg 21, Solna (Karta)

Tid: 13.00-16.00

Program

13.00 Höstmötet öppnas av SHEA:s ordförande Katarina Steen Carlsson

13.10 Etiska reflektioner och perspektiv för att bistå beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Kjell Asplund, professor

13.40 Ekonomiska reflektioner på principer och metoder för prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Per Carlsson, professor

14.10 Kaffe och nätverkande

14.30 Tre fall med etiska och ekonomiska utmaningar

Könsneutral vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Ellen Wolff, doktorand

NOAKs vid förmaksflimmer – en hälsoekonomisk och etisk titt i backspegeln

Lars-Åke Levin, professor

Prevention kontra bot – hur ska behovs- och solidaritetsprincipen påverka?

Douglas Lundin, chefsekonom

15.15 Paneldebatt med dagens talare och öppen diskussion med auditoriet

Moderator: Katarina Steen Carlsson, docent 

Inbjudna kommentarer av Ingemar Engström, professor, och Gerd Lärfars, docent

16.00 Avslutning med mingel och diskussion

 

Välkommen att anmäla dig till höstmötet här.

Sjätte SHEA-konferensen

Den sjätte årliga SHEA-konferensen går av stapeln i Linköping 14-15 mars 2017. Huvudtalare är de välmeriterade forskarna professor Karl Claxton, Centre for Health Economics, University of York, UK och professor Werner Brouwer, Institute of Health Policy & Management (iBMG), Erasmus University, Rotterdam, Nederländerna.

Konferensen arrangeras av Avdelningen för hälso- och sjukvårdsanalys vid Linköpings universitet i samarbete med Svensk förening för hälsoekonomi och kommer att hållas på Campus US, Linköpings universitet.

Information om anmälan, hotell och program hittar du här.

 

Höstmöte

SHEA:s höstmöte 2016 ägde rum den 14 november i Göteborg. På höstmötet belystes vårt primära utfallsmått QALY ur olika perspektiv, se program nedan.

Program

13.00-13.10 Höstmötet öppnas av SHEA:s ordförande Katarina Steen Carlsson

13.10-13.20 Mikael Svensson, Göteborgs universitet. ”Introduktion till dagens ämne och talare”

13.20-14.00 Lars Sandman, Linköpings universitet. ”QALYs ur ett etiskt perspektiv”

14.00-14.30 Katarina Eeg-Olofsson, NDR. ”Alternativ till QALY inom diabetesforskningen”

14.30-15.00 Martin Henriksson, Linköpings universitet. ”Utfallsmått i hälsoekonomiska utvärderingar – är QALY även framtiden?”

15.00-15.30 Paneldebatt om erfarenheter och förslag på relevanta metoder för att mäta nytta i framtiden. Deltagare: Lars Sandman, Katarina Eeg-Olofsson, Martin Henriksson, Mikael Svensson och Douglas Lundin, TLV. Moderator: Lars-Åke Levin, Linköpings universitet.

Mötet videofilmades och kan ses här!

Femte SHEA-konferensen

Den femte årliga SHEA-konferensen ägde rum den 17-18 mars 2016 i Göteborg. Platsen för konferensen varKonferenscentrum Wallenberg, beläget på Medicinareberget, ovanför Sahlgrenska sjukhuset.

SHEA-konferensen arrangerades denna gång av Centrum för Hälsoekonomi vid Göteborgs Universitet (CHEGU), i samarbete med Gothia Forum och Enheten för Hälsometri vid Sahlgrenska Akademin. Huvudtalarna för 2016 års SHEA-konferens var professor James Hammit och professor Martin Knapp:

James Hammitt är professor vid Harvards universitet och föreståndare för Harvard Center for Risk Analysis. Professor Hammitt är en av världens ledande auktoriteter kring teori, metod och tillämpning av olika ekonomiska metoder (kostnads-nytto-analys och kostnads-effekt-analys) för att utvärdera interventioner inom hälso- och sjukvården såväl som inom miljörisker. Professor Hammitt har en omfattande publikationslista i de ledande internationella tidskrifterna på området och är regelbundet anlitad som expert och sakkunnig av beslutande myndigheter i USA såväl som i Europa. Professor Hammitts keynote vid den femte SHEA-konferensen i hälsoekonomi har titeln ”Challenges in the economic evaluation of health interventions”.

Martin Knapp är professor vid London School of Economics and Political Science (LSE) och föreståndare för Personal Social Services Research Unit vid LSE. Professor Knapp har publicerat 15 böcker och över 500 artiklar i internationella tidskrifter och hans forskning rör sig framförallt kring hälsoekonomiska analyser av hjärnans sjukdomar där han är den ledande hälsoekonomiska auktoriteten. Demens, autism och långtidsvård har haft ett särskilt fokus. Professor Knapps forskning har genomgående en mycket tydlig koppling till policy och han anlitas regelbundet som expert i nationella och internationella sammanhang.

Professor Knapps keynote vid den femte SHEA-konferensen i hälsoekonomi har titeln ”Mental health and the economy: challenges, opportunities, evidence”.

Fjärde SHEA-konferensen

Den 19-20 mars ägde den fjärde nationella hälsoekonomiska konferensen rum i Bonnierhuset i Stockholm.

Konferensen hade två huvudtalare. Magnus Lindelöw, hälsoekonom från Världsbanken, pratade om universell sjukvård i Brasilien och Kina.

Martin Karlsson, professor vid universitetet i Duisburg-Essen, pratade om långsiktiga effekter på hälsa och arbetsmarknadsutfall av miljöfaktorer och offentliga satsningar på hälsa och utbildning.

Härutöver innehöll programmet fyra temasessioner som organiserades av konferensdeltagare, åtta sessioner med muntliga föredrag där totalt 24 studier presenterades och två postervandringar med totalt 12 postrar.

Första SHEA-konferensen

Den 12-13 oktober hölls den första nationella hälsoekonomiska konferensen i Göteborg. Konferensens tema var Hälsoekonomi i Sverige – teori och praktik. Omkring 165 personer från myndigheter, landsting och regioner och näringsliv deltog.

Efter inledande välkomsthälsning av föreningens ordförande, professor Bengt Jönsson, presenterades material om hälsoekonomins ställning i Sverige av Sandra Erntoft och Marianne Hanning. Landets hälsoekonomer är uppskattningsvis 300 st. Omkring en tredjedel arbetar inom industrin, en tredjedel inom myndigheter och landsting och tredjedel i andra verksamheter. Glädjande är att könsfördelningen bland hälsoekonomer är mycket jämn.

Efter detta talade professor Scott Ramsey från University of Washington om inställningen till hälsoekonomisk utvärdering (cost-effectiveness analys) i USA. Ramsey lyfte fram att det finns en koppling mellan skepticism mot sådana analyser som underlag för beslut i hälso- och sjukvård och ett utbrett motstånd i USA att myndigheter intervenerar enskilda människors liv. Det finns också en skepticism mot offentliga prioriteringar bland dem som arbetar för ett generellt hälso- och sjukvårdssystem som skall ge vård till alla på lika villkor. Trots detta produceras det många studier kring cost-effectiveness i USA. Många av dem initieras av industin och Ramsey menade att det finns en publikationsbias till förmån för studier som visar positiva resultat. De som stödjer en studie finansiellt har sällan intresse av att icke-fynd eller negativa fynd sprids. Denna bias bör man vara medveten om.

Efter det inledande plenariet övergick konferensen i parallella sessioner där 27 olika presentationer om bl.a. finansiella incitament, ojämlikhet i läkemedelsutnyttjandet, hälsoekonomiska modellanalyser i SBU:s rapporter, samhällets kostnader för ohälsa, antalet sjukhusbäddar i relation till en åldrande befolkning m.m. I foajén fanns samtidigt posters om bl.a. socioekonomins betydelse för hälsorelaterad livskvalitet, deltidssjukskrivning som rehabiliteringsmetod, Delphipaneler och registerstudier. Abstrakt för samtliga presentationer coh postrar finns att ladda ner här

Abstrakt för samtliga presentationer och postrar finns att ladda ner här (pdf)

Konferensen avslutades med en paneldiskussion om sjukvårdens långsiktiga finansiering Anders Klevmarken från Uppsala Universitet som moderator och en panel bestående av Stefan Ackerby, Biträdande chef på avdelningen för ekonomi och styrning, SKL, Anders Ekholm, Analyschef, Socialdepartementet, Ann-Marie Lindgren, Utredningschef på Arbetarrörelsens Tankesmedja och Clas Rehnberg, Docent i hälsoekonomi på Karolinska Institutet. I panelen diskuterades ett antal breda frågor i sjukvården i en konsensus kring att det går inte att analysera sjukvårdens finansiering utan att också beröra många andra aspekter på hälso- och sjukvården, såsom effektivitet och patientsäkerhet. Frågan om värderingar och befolkningens prioritering av hälso- och sjukvård i förhållande till andra varor och tjänster lyftes också fram som en viktig bas för finansieringsdiskussionen. Folk kan nog vara beredda att betala för den hälso- och sjukvård som behövs och önskas framöver, men den störa frågan är hur denna betalningsvillighet skall organiseras så att den riktas mot en vård av god kvalitet och ges på rimligt lika villkor. Flera förslag till prioriteringar inom det offentliga systemet presenterades och diskuterades, liksom förslag till gränsdragningar av det offentliga åtagandet gentemot det privata.

Utöver konferensens vetenskapliga innehåll gavs deltagarna också tillfälle att umgås över lunch, bankett och kaffepauser. Många av deltagarna uttryckte under konferensens gång sin uppskattning av konferensen och det faktum att det nu skapats ett forum för svenska hälsoekonomer att träffas. Nästa nationella konferens planeras till mars 2013 i Linköping. Välkommen dit!